Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/singlec/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/main/shortcode_functions.php on line 863

Институт по минералогия и кристалография

Научен колектив на ИМК-БАН през 2005 година
Научен колектив на ИМК (2005)
home-img1

Кратка историческа справка за ИМК

Централната лаборатория по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” (ЦЛМК) беше създадена с решение на 72-то заседание на Общото събрание на БАН в съответствие с Концепцията и Правилата за преструктуриране на БАН и преустройството на нейните самостоятелни научни звена. Това решение влезе в сила на 01.03.1995 г. и даде на ЦЛМК статут на юридическо лице с предмет на дейност “фундаментални и приложни научни изследвания, консултантска, експертна, обслужваща и аналитична дейност, приложение на научните резултати и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на минералогията и кристалографията, изследване и моделиране на природни и техногенни минерални системи”. На същата дата влезе в сила и решението на ОС на БАН за закриване на Института по приложна минералогия (ИПМ), от който ЦЛМК наследи най-добрите специалисти, най-жизнените научни тематики и наличното оборудване. 

Подготовката на това решение Управителният съвет на БАН възложи на Учредителен научен съвет (УНС). Въз основа на анализ на научното, кадровото и апаратурното състояние на ИПМ, УНС определи предметът на дейност на ЦЛМК, националните и международните приоритети, към които следва да бъдат ориентирани фундаменталните и приложните изследвания в областта на минералогията и кристалографията, нейната структура и кадрови състав. 

През първите три години съществуването на лабораторията беше под угрозата на министерско постановление, по силата на което тя трябваше да се изнесе от основната си сграда на ул. “Раковски” 92. От наличните варианти най-удачен за тогавашния момент се оказа този за преместването на ЦЛМК в бл. 107 от Научния комплекс на БАН. За тази цел в продължение на около година и половина бяха изготвени проекти и бе извършен необходимият ремонт и реконструкция на сградата. Преместването беше осъществено през пролетта на 2000 г., а монтажът на научните апаратури завърши в средата на годината. Тяхното привеждане в нормално работно състояние бе свързано с изграждането на климатична и охладителна инсталации. Обновената сграда бе официално открита на 7 юни 2001 г. 

В чест на 10-годишнината от създаването на ЦЛМК Общото събрание на БАН я наименува на изтъкнатия наш минералог и кристалограф акад. Иван Костов. Това събитие беше отбелязано с издаването на Юбилеен сборник и провеждането на научна сесия на 22 и 23 март 2005 г., както и с изложба в зала “Академика” на БАН. 

С решение на V-тото Общо събрание на БАН (Протокол № 26/22.03.2010 г.) от 01.07.2010 г. Централната лаборатория по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" се преименува в Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" (ИМК-БАН). 

Днес ИМК разполага със сравнително добре обзаведени лаборатории, кабинети и библиотека, осигурени с оптичен кабел и Интернет-връзка, както и с персонални компютри за всеки научен сътрудник и специалист, което дава възможност за активни комуникации. Научната дейност и постижения се представят пред широката общественост посредством ежегодно издаваните годишни отчети (Annual Reports № 1-15), на уебсайта на ИМК (www.clmc.bas.bg), на периодично провежданите научни конференции, изложби и дни на отворени врати, както и чрез масмедиите (телевизия, радио, вестници и периодични издания).

Предмет на дейност на ИМК

Предметът на дейност на ИМК включва: фундаментални и приложни научни изследвания, консултантска, експертна, обслужваща и аналитична дейност; приложение на научните резултати и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на минералогията и кристалографията; изследване и моделиране на природни и техногенни минерални системи. Характерът на обектите и интердисциплинарният подход в научното търсене се вписват изцяло в следните международни и национални приоритети: Изучаване на Земята: Изследват се минерали и минерални тела, формиращи литосферата, с оглед дефиниране на техния фазов състав, структурни взаимоотношения, процеси на формиране и изменение, закономерности в разпределението. На тази основа се разработват геолого-генетични модели и критерии за прогнозиране, търсене и проучване на находища на минерални суровини. Нови материали и технологии: Извършва се израстване, синтез и характеризиране на моно- u поликристални материали, молекулни сита, микропорести и други кристални и аморфни материали. Модифицират се минерали c оглед подобряване на техните сорбционни, каталитични и други свойства. На новополучените материали се определя кристалната структура, изследват се различни параметри и се търси оптимално приложение. Опазване на околната среда: Засяга част от научните разработки, касаещи минералогията на околната среда, с акцент върху минералогията и геохимията на въглища и продукти от тяхната преработка, трайна имобилизация на радиоактивни отпадъци, оползотворяване и обезвреждане на отпадни продукти от преработката на руди. Анализират се и се характеризират природни и отпадни води и се разработват методи за тяхното пречистване. Природа и суровинни ресурси на България: Извършват се регионални минераложки изследвания с оглед създаване на бази от данни за минералите в България. Изготвени са шлихово-минераложки карти, необходими за търсенето на минерални суровини и оценката на територии. Подготовка на висококвалифицирани специалисти: Програмна акредитация за обучение по образователната и научна степен „доктор“ за научната специалност „Минералогия и кристалография“ (01.07.05); Учебни програми и специализирани курсове за студенти и специалисти от наши и чуждестранни университети и научни институти.

Success Stories

Eu non diam phasellus vestibulum lorem.Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est laborum.Phasellus imperdiet lacinia nulla, malesuada semper nibh sodales quis, Duis viverra ipsum dictum. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

- Sara Jones

Why Choose Us

5 Years of Experience
Eu turpis egestas pretium aenean pharetra magna ac placerat vestibulum lorem ipsum doler sit a met. 
Team Of Experts
Eu turpis egestas pretium aenean pharetra magna ac placerat vestibulum lorem ipsum doler sit a met. 
20+ Courses
Eu turpis egestas pretium aenean pharetra magna ac placerat vestibulum lorem ipsum doler sit a met. 

Let The Number Speak

1+
Online Courses
1+
Expert Teachers
1+
Locations
1+
Students Enrolled

Testimonials

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. 
testimonial2
Sam Carr Software Engineer
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. 
testimonial2
Robert Chase Accountant
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. 
testimonial2
Jenna Simson Photographer